Zhejiang Tianle Audio Co., Ltd.

Position:Home > NewsNews

Sound murmur how do

Source: Date: 2014-09-15 17:57:19 Hits: 1396

 1.看看麦克风的混音是不是拉到最大,最好拉到百分之八十到九十即可。

2.看看麦克风是不是在加强状态,把麦克风加强去掉,可能声卡不支持。